BATXILLERAT2019-03-08T08:01:58+00:00

BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. Té una durada de dos anys.

Accés al Batxillerat: S’accedeix al Batxillerat  amb el títol de Graduat en Educació  Secundària Obligatòria i amb el títol de Tècnic obtingut després d’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Sortides del Batxillerat: Qualsevol carrera universitària després de les PAAU (proves d’entrada a la universitat) o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Estructura. El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts. Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Que es corresponen amb la varietat d’interessos i estudis posteriors que l’alumne pot cursar. En el nostre centre oferim dues modalitats: Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

En cada modalitat i ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i específiques:

  • Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. També hi ha matèries comunes d’opció que serveixen per fixar l’opció desitjada.
  • Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d ‘estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.
  • Les matèries especifiques contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis del centre o ampliant les perspectives de la formació general. Entre aquestes se’n pot oferir una d’Estada a l’empresa i també una pròpia de centre.

Al llarg del batxillerat els alumnes han de cursar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada.

Aquestes matèries estan organitzades en itineraris que permeten triar les opcions que més convinguin pels interessos posteriors.

Segons l’opció de futur que pretengui fer cada estudiant, haurà de cursar un tipus de batxillerat i també un determinat itinerari.

Currículum de Batxillerat: Els alumnes han de cursar un total de 60 crèdits en el conjunt dels dos anys, que es distribueixen en matèries anuals, de 2, 3 o 4  hores a la setmana segons els crèdits que corresponguin a cada matèria (un crèdit és una unitat de 35 hores lectives).

A més de totes les matèries, els/les alumnes han de fer obligatòriament un  treball de recerca que equival a 2 crèdits i representa el 10% de la nota final de Batxillerat. Es realitza des del juny de primer curs al febrer de 2n curs i es presenta a finals de febrer. Està pensat perquè l’alumne/a apliqui els coneixements rebuts i aprengui les tècniques necessàries per fer un treball d’investigació o de síntesi en un camp determinat. Tenen un professor/a tutor que els orienta en el seu treball i els facilita les eines per dur-lo a terme.

A 1r de Batxillerat, des de la tutoria, es comença a preparar el treball de recerca.

Els 62 crèdits que han de fer els alumnes queden distribuïts de la següent manera:

26 crèdits comuns, 2 crèdits de tutoria, 2 crèdits de recerca i 32 de matèries optatives i de modalitat.

L’horari setmanal és de 30  hores.

Avaluació: És continua i diferenciada durant tota l’etapa; s’avaluen els 3 tipus de continguts: conceptes, procediments i actituds, valors i normes. Hi ha 3 avaluacions cada curs.

Els alumnes passen a segon curs quan han superat totes les matèries cursades o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més a primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en mes de dues matèries hauran de repetir curs.

L’alumnat que en finalitzar segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries se’n podrà matricular sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.

Per tenir el títol de Batxillerat s’han d’haver superat totes les matèries.

Es preceptiu de fer recuperacions trimestrals de les matèries no superades així com una  prova extraordinària d’aquestes al final de curs.

Tutoria  L’acció tutorial és competència de tot el professorat d’un grup d’alumnes amb la coordinació del professor tutor del grup. El centre organitza un crèdit de tutoria cada any  (1 hora a la setmana) on es realitzaran activitats de seguiment i orientació comunes per a tots els alumnes  i atenció individualitzada.  

ITINERARIS DE BATXILLERAT CURS 2018-2019

Es fan tres matèries de modalitat i una de optativa que pot ser també de modalitat ( quatre hores) o dos de dues hores. Les possibles combinacions són:

BATXILLERAT CIENTÍFIC TÉCNIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Biologia Dibuix tècnic Biologia Dibuix técnic
Química. Tecnologia Química Tecnologia
Matemàtiques Matemàtiques
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una 2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una
Francès Física Francès Física
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

BATXILLERAT HUMANÌSTIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Llatí Economíad’empresa Llatí Economíad’empresa
Grec Matemàtiques Grec Matemàtiques
Història del món Economía Història de la Filosofia
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 2 h/set.triar dues
Francès Lit. Catalana Francès Lit. Castellana
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

La distribució de les assignatures fa que es puguin triar els itineraris que convinguin millor als interessos futurs de l’alumnat.

Aquest Batxillerat està pensat pels alumnes que volen obtenir el títol de Batxillerat i es troben en un d’aquests casos:

  1. Els hi fa respecte enfrontar-se a uns nous estudis i no estan segurs de poder seguir el ritme.
  2. Volen treure un bon promig de Batxillerat i poden dedicar més temps a preparar cada materia.

No suposa cap baixada en el nivell dels estudis, només distribució de les matèries en tres cursos. Els dos primers amb set matèries i el tercer amb una de  menys per preparar millor les proves d’accés a la Universitat. En aquest cas també es faria l’anglès per no perde’l.

BATXILLERAT