CFGM en Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural2020-05-28T11:13:23+00:00


Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme. 

La durada és de 1.400 hores (990 a l’institut i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Matrícula gratuïta.

Preu anual de les activitats esportives 1200€ (possibilitat de fraccionament en 3 terminis)

 • El medi natural (60 hores)
 • Conducció de grups i activitats en el medi natural (210 hores)
 • Seguretat i supervivència en muntanya (90 hores)
 • Conducció de grups en bicicletes (120 hores)
 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques (180 hores)
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60 hores)
 • Fonaments de l’activitat física (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats (30 hores)
 • Dinàmica de grups (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)                                                                                                                                                                                                                       Trobareu més informació del currículum en aquest enllaç.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d’admissió  i presentar-la al centre. 

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació.

Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • guia de turisme eqüestre,
 • guia d’itineraris en bicicleta,
 • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
 • coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i guiatge en la natura.