El Nostre Projecte Educatiu2020-05-28T17:29:52+00:00

El nostre Projecte Educatiu 

Principis bàsics del nostre projecte educatiu

La formació que pretenem per als nostres alumnes és una educació en la pluralitat i la tolerància vers els altres, que contempla les necessitats d’integració en una societat molt complexa de la qual necessàriament en formaran part.

Volem que el nostre alumnat es formi en uns principis democràtics i de tolerància, que els preparin per respectar els drets de totes les persones per damunt de les diferències racials, socials, de gènere, físiques, de creences religioses i d’opinió, començant pels drets de les persones més properes: els propis companys de la classe, el professorat, la resta de personal del centre i els veïns del barri. Aquesta tolerància, però, no els ha d’impedir ser capaços de valorar els principis ètics en els quals es sustenta la societat i per això necessiten conèixer les eines argumentatives que els  permetran defensar aquests principis davant comportaments poc correctes.

L’autoconeixement és fonamental per al desenvolupament de la pròpia personalitat. Cal, per tant, iniciar la base personal des d’aquest punt per aconseguir en l’etapa de l’adolescència l’acceptació d’un mateix  i de les característiques pròpies, valorant i positivant les capacitats i limitacions.

Pensem que també té molta importància que l’alumnat sigui conscient de la necessitat d’adquirir una formació humana i acadèmica que els permeti, una vegada acabats els estudis de secundària obligatòria, la integració en el món laboral o la continuïtat d’uns estudis post obligatoris.

Com a adolescents que són, necessiten aprendre els valors de la participació  i  la corresponsabilitat en les tasques comunitàries i practicar-los en la vida diària dintre i fora del centre. També hauran de familiaritzar-se amb els valors del respecte i de la solidaritat vers els altres, de l’ajut als més necessitats i de la integració i acolliment dels que han arribat recentment. Tots aquests aprenentatges, que poden practicar-se en el reduït àmbit de la classe i del centre, els ajudaran en la seva formació personal per a la vida futura de ciutadans adults i plenament integrats a la societat.

Considerem de gran importància que treballin tant els conceptes de col·laboració com els d’autonomia i a la vegada desenvolupin la seva capacitat d’iniciativa, valors que els permetran integrar-se d’una manera més plena en el món dels adults.

A més de tot el que hem exposat més amunt, pensem que el nostre alumnat ha d’assolir uns principis de respecte per l’entorn, que inclou el més proper (conservació i neteja de la classe, del centre i del barri) i també l’ambiental (consciència de les limitacions del planeta i del deure vers les generacions futures de conservació dels recursos).

Per l’edat que tenen i les influències del món en què viuen, intentem que el nostre alumnat sigui capaç de fer front a la influència dels mitjans de comunicació i de la publicitat, i és per això que se l’ha d’educar per pensar lliurement i decidir sense coacció el referent al consum i a la salut.

Considerant que estem en la societat de la informació el nostre alumnat ha de tenir un domini complet de les TAC com a eines i mètodes d’estudi, investigació i desenvolupament personal.

El futur és plurilingüe per aquesta raó el nostre alumnat ha de ser capaç d’assolir un domini absolut de les dues llengües oficials al nostre país així com un domini suficient de l’anglès com a tercera llengua i el francès com a quarta llengua.