CFGS CONDICIONAMENT FÍSIC2020-06-05T09:48:22+00:00

PORTES OBERTES VIRTUALS:

           ESTRUCTURA            VÍDEO                DÍPTIC                 CONTACTE

Visita el nostre BLOC

Preu anual 860€ (taxa pública:360€ + activitats formatives: 500€) exempcions i bonificació de la taxa pública aquí

TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida  i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

La durada és de 2.000 hores ( 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari: 8.30h fins a les 15h.

Instal·lacions: Poliesportiu Municipal Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat.

DISTRIBUCIÓ CURRICULAR

1r curs:

MÒDULS HORES HORES UF UNITATS FORMATIVES
MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis 165 44 UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
33 UF2 Avaluació de la CF, biològica i motivacional
33 UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic
55 UF4 Aplicació de primers auxilis
MP2. Habilitats socials  * 66 66 UF1 Habilitats de comunicació
MP3 Fitness en sala d’entrenament polivalent * 198 33 UF1 Metodologia de les activitats en sala d’entrenament polivalent
66 UF2 Elaboració de programes de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent
99 UF3 Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars
MP4 Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 165 33 UF1 Metodologia  de les activitats bàsiques amb suport musical
45 UF2 Coordinació i organització d’activitats amb suport musical
87 UF3 Direcció de sessions d’activitats aeròbiques i de tonificació
MP6 Condicionament físic a l’aigua * 165 66 UF1 Metodologia de les activitats de fitness aquàtic
99 UF2 Direcció d’activitats de fitness aquàtic
MP9. Formació i orientació laboral 99 66 UF1 Incorporació al treball
33 UF2 Prevenció de riscos laborals
MP11 Anglès 99 99 UF1 Anglès tècnic

2n curs:

MÒDULS HORES HORES UF UNITATS FORMATIVES
MP2. Habilitats Socials* 66 66 UF2 Dinamització grupal
MP3. Fitness en sala d’entrenament polivalent * 66 33 UF4 Direcció i dinamització d’activitats  d’estiraments i mobilitat articular
33 UF5 Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars
MP5. Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical * 132 66 UF1 Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació avançades i noves tendències
66 UF2 Direcció d’activitats amb aparells cíclics
MP7. Tècniques d’Hidrocinèsia * 132 66 UF1 Metodologia de les activitats d’hidrocinèsia
66 UF2 Direcció d’activitats d’hidrocinèsia
MP8.  Control postural, benestar i manteniment funcional * 165 66 UF1 Programació d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional
99 UF2 Direcció d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora 66 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Projecte de condicionament físic 66 66 UF1 Projecte
MP13. Formació en centres de treball 350 350

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista de formació professional, tècnic superior de formació professional o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques,
 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius,
 • entrenador o entrenadora personal,
 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,
 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic,
 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic,
 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,
 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,
 • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

CFGS CONDICIONAMENT FÍSIC