Organització2020-01-28T12:01:46+00:00

Organització

EQUIP DIRECTIU
Constituït pels òrgans unipersonals de govern.
Elegit pel Consell Escolar al maig de 2005 per un període de 4 anys. Renovat mandat fins 2020.
El nomenament i cessament del Director correspon a la Direcció Territorial d’Educació.

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’IES Apel·les Mestres i està format pels òrgans unipersonals de govern que són: el director, la cap d’estudis, el secretari i la coordinadora pedagògica.

Així mateix, l’Equip Directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix criteris per a l’avaluació interna del centre.

També coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.

DIRECTOR
Manel Ramon

CAP D’ESTUDIS
Consol Pérez

COORDINADORA PEDAGÒGICA
Begoña Garcia

SECRETARI
Fran Martínez

 

CONSELL ESCOLAR
Òrgan col·legiat de govern.
Constituït l’11 de desembre de 2006, amb 18 membres, per un període de 4 anys. Cada 2 anys es fa una renovació parcial.

DIRECTOR
CAP D’ESTUDIS
SECRETARI
Es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, es fa una reunió a l’inici i a final de curs.

1 representant
AJUNTAMENT
El Secretari, amb veu i sense vot, estén acta de cada sessió, que forma part de la documentació del centre.

6 representants
PROFESSORAT

3 representants
PARES/MARES
Tot el que fa referència al Consell Escolar està en el Títol Primer Capítol segon, Secció tercera  articles 35 a 45 de les Normes d’Organització i funcionament

1 representant
AMPA

3 representants
ALUMNAT

1 representant
PAS

COMISSIONS
Designades pel Consell d’entre els seus membres. Es podrà autoritzar la col·laboració  d’altres membres de la comunitat educativa quan sigui d’interès per als objectius de la comissió. El reglament de règim interior pot establir d’altres comissions específiques.

 

COMISSIÓ PERMANENT

DIRECTOR
CAP D’ESTUDIS
SECRETARI
1 PROFESS/A
1 PARE/MARE
1 ALUMNE/A
Estudia aspectes de l’àmbit del consell, informa, eleva propostes i desenvolupa les  tasques que el consell li encomana. El consell no pot delegar en la comissió perma-nent: elecció de director, creació d’òrgans de coordinació, aprovació del projecte educatiu, pressupost, reglament de règim interior i  la programació anual.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

DIRECTOR
CAP D’ESTUDIS
COORDINADORA PEDAGOGICA
Vetlla pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat i, en concret, garanteix l’aplicació adient de les NOF en aquest aspectes.

COMISSIÓ ECONÒMICA

DIRECTOR
SECRETARI
1 PROFESS/A
1 PARE/MARE
1 ALUMNE/A
Té les competències que expressament li delega el consell. L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals no són delegables en la comissió econòmica.

1.- COMISSIÓ PEDAGÒGIA

La Comissió Pedagògica està integrada per tots els caps de departament i de seminari, director, cap d’estudis i coordinadora pedagògica.
Es va constituir a finals del curs 1995/96.
Es reuneix setmanalment i segons les necessitats del centre. La coordinadora pedagògica estén acta de cada sessió.
Són funcions de la comissió pedagògica les referides a l’article 78 de les NOF.

La funció específica és la de coordinar els departaments i seminaris per tal d’establir les directrius bàsiques sobre l’organització del currículum, l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes i l’adequació dels ensenyaments.

En l’aspecte operatiu, la comissió pedagògica aprofundeix les idees nascudes al si del claustre del professorat i trasllada a aquest el debat dels diferents departaments i seminaris.

2.- DEPARTAMENTS
DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

Al front de cada departament el director nomena un Cap d’entre els seus integrants que tinguin la condició de catedràtic, si n’hi ha.

Es constitueixen Seminaris quan en un Departament hi ha dos o més especialitats. No es pot constituir un Seminari, però, integrat pel professorat de la mateixa especialitat que la que tingui el Cap de Departament.

La tipologia del nostre centre permet fins a 10 departaments i 3 seminaris.

DEP. LL. CATALANA
Miquel Subirana
SEM. CLÀSSIQUES

DEP. LL. CASTELLANA
Cristina Bauret

DEP. LL. ESTRANGERES
Margarida Serrano
SEM. FRANCÈS

DEP. MATEMÀTIQUES
Margarida Bello

DEP. C. EXPERIMENT.
Albert Poveda
SEM. C. NATURALS

DEP. VISUAL I PLÀST.
Joan Freixa

DEP. EDUC. FÍSICA
Xavi Valera

DEP. MÚSICA
Jordi Ramírez

DEP. TECNOLOGÍA
Emili Mossardó

DEP. C. SOCIALS
Socorro Paradas
SEM. FILOSOFIA

3.- EQUIPS DOCENTS

Integrats per les NOF en els òrgans de coordinació, són els grups de professors que imparteixen docència a un conjunt d’alumnes, actuen coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència de l’alumnat, la resolució de conflictes quan s’escaigui i la informació als pares o tutors legals.

Els equips docents d´ESO es reuneixen un cop per setmana per fer el seguiment de l’alumnat, coordinar-se i preparar els projectes a desenvolupar durant el curs (ABP). 

Valoren l’oferta de matèries optatives tot fent les previsions per atendre la diversitat.

En aquest marc horari també reben la formació pertinent per millorar el desenvolupament d’aquestes tasques.

DE GRUP                                           TUTORIES

  • El professor tutor coordina l’equip docent de grup.
  • Són funcions del tutor les recollides als articles 72.2. i 72.4 de les NOF

4.- COORDINACIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD)

La comissió d’atenció a la diversitat esta formada pel director, Cap d’estudis, coordinadora pedagògica, psicopedagogues del centre, psicopedagoga de  l’EAP, professora de l’aula d’acollida i coordinadora de mediació. En aquesta comissió es coordina les mesures d’atenció a la diversitat necessàries per optimitzar al màxim el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes. Si es necessari es coordina amb el serveis externs que col·laboren amb nosaltres: Serveis socials, tècnics de l’ajuntament, CSMIJ, etc.

EQUIPS D´ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA (EAP)

Servei educatiu que dóna suport psicopedagògic als centres docents.  Ve al nostre centre els dilluns al matí. I compleix les següents funcions:

D’assessorament:

-al director, coordinadores i equips de professors, sobre la diversitat.

-als equips docents, alumnes i famílies, sobre orientació personal, educativa i professional.

-a l’equip directiu, sobre elaboració del projecte curricular.

De col·laboració

-amb el professorat, sobre valoració d’alumnes, processos d’avaluació, adaptacions curriculars, disseny de plans tutorials.

PROFESSOR ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

Té funcions:

d’atenció individual a alumnes:

-en petit grup, als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de disminucions o d’altres circumstàncies personals que necessitin un tipus d’escolarització adaptat o modificat.

De col·laboració:

-amb el professorat en la coordinació de les activitats docents que el centre estableixi per a l’atenció d’alumnat amb necessitats especials.

Docents:

-a l’etapa d’ESO, en la part comuna, amb l’alumnat amb dificultats per aprendre, en aquells aspectes que requereixen actuacions específiques (grups flexibles i d’altres, en matèries instrumentals); en la part variable, en crèdits de reforç de matèries instrumentals.

5.-  TUTORS

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor. La coordinadora pedagògica coordina l’exercici de les funcions del tutor i programa l’aplicació del Pla d’acció tutorial dels alumnes de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu.
La Junta de tutors. La Junta de tutors està formada per la Coordinadora Pedagògica, la Cap d’estudis, la Coordinadora d’ESO, el Coordinador de Batxillerat i els tutors d’ESO i Batxillerat.

PDF