Loading...
Estudis2018-03-16T08:53:52+00:00

CFGS

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari: 8.30h fins 15h

CONTINGUTS

 • Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis
 • Habilitats Socials
 • Fitnes en Sala d’Entrenament Polivalent
 • Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical
 • Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical
 • Condicionament Físic a l’Aigua
 • Tècniques d’Hidrocinèsia
 • Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès
 • Projecte de Condicionament Físic
 • Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista de formació professional, tècnic superior de formació professional o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques,
 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius,
 • entrenador o entrenadora personal,
 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,
 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic,
 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic,
 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,
 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,
 • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

ESO

ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA

 • L’ESO queda ordenada en quatre cursos.
 • Cuidem la coherència amb l’educació primària i la continuïtat del procés educatiu de l’alumne per tal de garantir una transició adequada.
 • Durant els diferents trimestres es porten a terme projectes on s’integren els aprenentatges i les competències que es treballen al llarg de l’etapa.
 • Per atendre millor a la diversitat els grups a primer d’ESO són reduïts i heterogenis, cercant l’equilibri entre nois i noies. A les matèries instrumentals els agrupem en Grups Flexibles d’acord al seu nivell i capacitat.
 • Tenim grups de desdoblament a biologia, tecnologia, física i química i anglès
 • Comptem amb un auxiliar de conversa nadiu per tal de treballar la competència comunicativa en llengua anglesa a 4t de l’ESO en grups reduïts
 • Atenció individualitzada i seguiment del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes respectant els diferents ritmes i interessos

L’avaluació

L’avaluació per nosaltres és una eina per millorar  el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostre alumnat.

Avaluem de forma:

 • Contínua: observant de forma sistemàtica totes les activitats del procés d’aprenentatge
 • Diversificada: Amb activitats variades i ajustades a la diversitat dels alumnes, i a les diferents habilitats, per tal d’aconseguir l’èxit de tots.
 • Significativa: proposant activitats de la vida cotidiana donant coherència i funcionalitat als aprenentatges.
 • Integradora: Que té com a punt de referència últim l’adquisició de les competències de l’etapa, per tal que els nostres alumnes puguin continuar formant-se amb garantia d’èxit.

Pautes per a l’avaluació a l’ESO

Les famílies reben tres vegades l’any l’informe dels seus fills/es. En els butlletins hi figuraran les notes de les àrees i d’una a tres frases de comentari personalitzat que intentarà descriure la situació de l’alumne/a  orientant les famílies sobre les competències dels seus fills. El butlletí, signat pel tutor/a i amb indicació de les faltes d’assistència justificades i no justificades del trimestre, haurà de ser retornat al centre una vegada signat pel pare/mare o representant legal. Al butlletí de final de curs, les  famílies rebran els informes del nivell assolit pel seu fill/a    i les orientacions que, a judici de la Junta d’avaluació, cal aplicar (promoció, repetició) així com indicació de la tasca a realitzar a l’estiu.

L’acció tutorial: tutoria i orientació

L’acció tutorial és una peça bàsica i indispensable dins l’estructura del sistema educatiu. Contribueix a:

 • desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques dels alumnes,
 • orientar-los per tal d’aconseguir el seu creixement personal i una personalitat madura,
 • orientar-los per a les opcions posteriors de continuació d’estudis o entrada en el món del treball.

Per garantir la coherència i continuïtat al llarg de l’etapa, el centre té un Pla d’Acció Tutorial de tota l’etapa, que es revisa i concreta anualment en una sèrie d’activitats desenvolupades en el crèdit de tutoria.

Tot el professorat de cada nivell es reuneix setmanalment amb els tutors/es i coordinador/a per tal de fer el seguiment de l’alumnat i prendre els acords necessaris per al funcionament dels grups de cada nivell.

L’equip de tutors/es de curs, de cicle i/o etapa són coordinats pels coordinadors/es de cicle i etapa i els coordinadors/es  són, a la vegada, coordinats per la coordinadora pedagògica.

Els tutors/es disposen d’hores lectives i complementàries per dedicar-les a l’atenció dels alumnes, en grup o de manera individualitzada, i de les famílies.

L’alumnat té una hora setmanal en el seu horari per treballar en grup les activitats de tutoria.  Aquestes activitats es complementen amb entrevistes individuals amb el tutor/a al llarg del curs, per comentar els problemes específics de cadascú.

Tots els representants de les classes es reuneixen com a mínim un cop al mes amb l’equip directiu per tal de donar veu a les seves opinions, propostes…

Coordinació del centre amb les escoles de primària  

En el nostre centre valorem especialment la col·laboració amb les escoles de procedència del nostre alumnat. Per això, fem una sèrie de reunions amb les escoles per traspassar informació, tant oral com per escrit, dels alumnes nous, visites de les escoles que ens ho sol·liciten amb els alumnes de sisè i contactes posteriors per valorar amb el professorat de primària els resultats dels alumnes.

Horari de les classes

La càrrega lectiva setmanal és de 30 hores, en jornada intensiva de 8:30 a 15:00. De 11:30 a 12:00 hi ha descans de 1/2 hora.

Comunicació amb les famílies.

Entenem a la família com uns dels pilars bàsics per l’educació dels joves, per tant demanem una col·laboració estreta i oferim una comunicació diària si s’escau.

El tutor/a té contactes periòdics amb les famílies dels alumnes a petició pròpia o d’aquelles sempre que sigui necessari.

S’ofereix informació i contacte continu a través de la nostra plataforma digital.

Es realitza una entrevista col·lectiva amb pares i mares al setembre de cada any, per explicar els objectius que es pretenen aconseguir i els projectes que es duran a terme al llarg del curs.

La freqüència de les entrevistes individuals amb les famílies s’estableix segons les necessitats de l’alumnat; com a mínim es fa una entrevista individual al llarg del curs amb cada família.

Tres vegades durant el curs, i coincidint amb el final del trimestre, s’envia informació escrita a la família sobre el desenvolupament del seu fill/a i les orientacions de la junta avaluadora. També es rebrà informació de l’avaluació inicial a finals d’octubre.

Al  web del centre trobareu informació del centre  i els blocs fets pels alumnes.

Per pròpia iniciativa o com a resultat de les gestions de la resta del professorat, sempre que hi hagi un problema greu de disciplina, manca d’assistència, retards habituals o problemes de seguiment per part de l’alumne/a, la el professor/a tutor/a es posarà en contacte amb les famílies, sigui personalment o per telèfon.

Control de faltes d’assistència i comportament

Les famílies a traves de la plataforma Weeras poden fer el control diari hora a hora de faltes d’assistència o comportament i tenen comunicació amb el professorat.

Participació

Convidem a les famílies a participar del procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills i filles:

– Els alumnes mostren a tota la comunitat educativa que vulgui assistir els productes finals resultants de l’ABP.

– Oferim als familiars la possibilitat de fer tallers o conferències als alumnes si poden aportar quelcom sobre el tema que estiguin treballant.

– Tenim una estreta relació de col·laboració amb l’AMPA

– Oferim xerrades d’experts a les famílies com a mínim un cop al trimestre

BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. Té una durada de dos anys.

Accés al Batxillerat: S’accedeix al Batxillerat  amb el títol de Graduat en Educació  Secundària Obligatòria i amb el títol de Tècnic obtingut després d’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Sortides del Batxillerat: Qualsevol carrera universitària després de les PAAU (proves d’entrada a la universitat) o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Estructura. El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts. Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Que es corresponen amb la varietat d’interessos i estudis posteriors que l’alumne pot cursar. En el nostre centre oferim dues modalitats: Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

En cada modalitat i ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i específiques:

 • Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. També hi ha matèries comunes d’opció que serveixen per fixar l’opció desitjada.
 • Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d ‘estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.
 • Les matèries especifiques contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis del centre o ampliant les perspectives de la formació general. Entre aquestes se’n pot oferir una d’Estada a l’empresa i també una pròpia de centre.

Al llarg del batxillerat els alumnes han de cursar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada.

Aquestes matèries estan organitzades en itineraris que permeten triar les opcions que més convinguin pels interessos posteriors.

Segons l’opció de futur que pretengui fer cada estudiant, haurà de cursar un tipus de batxillerat i també un determinat itinerari.

Currículum de Batxillerat: Els alumnes han de cursar un total de 60 crèdits en el conjunt dels dos anys, que es distribueixen en matèries anuals, de 2, 3 o 4  hores a la setmana segons els crèdits que corresponguin a cada matèria (un crèdit és una unitat de 35 hores lectives).

A més de totes les matèries, els/les alumnes han de fer obligatòriament un  treball de recerca que equival a 2 crèdits i representa el 10% de la nota final de Batxillerat. Es realitza des del juny de primer curs al febrer de 2n curs i es presenta a finals de febrer. Està pensat perquè l’alumne/a apliqui els coneixements rebuts i aprengui les tècniques necessàries per fer un treball d’investigació o de síntesi en un camp determinat. Tenen un professor/a tutor que els orienta en el seu treball i els facilita les eines per dur-lo a terme.

A 1r de Batxillerat, des de la tutoria, es comença a preparar el treball de recerca.

Els 62 crèdits que han de fer els alumnes queden distribuïts de la següent manera:

26 crèdits comuns, 2 crèdits de tutoria, 2 crèdits de recerca i 32 de matèries optatives i de modalitat.

L’horari setmanal és de 30  hores.

Avaluació: És continua i diferenciada durant tota l’etapa; s’avaluen els 3 tipus de continguts: conceptes, procediments i actituds, valors i normes. Hi ha 3 avaluacions cada curs.

Els alumnes passen a segon curs quan han superat totes les matèries cursades o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més a primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en mes de dues matèries hauran de repetir curs.

L’alumnat que en finalitzar segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries se’n podrà matricular sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.

Per tenir el títol de Batxillerat s’han d’haver superat totes les matèries.

Es preceptiu de fer recuperacions trimestrals de les matèries no superades així com una  prova extraordinària d’aquestes al final de curs.

Tutoria  L’acció tutorial és competència de tot el professorat d’un grup d’alumnes amb la coordinació del professor tutor del grup. El centre organitza un crèdit de tutoria cada any  (1 hora a la setmana) on es realitzaran activitats de seguiment i orientació comunes per a tots els alumnes  i atenció individualitzada.  

ORGANITZACIÓ BATXILLERAT

Matèries comunes

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Llengua catalana i literatura 2,5 3 5,5
Llengua castellana i literatura 2,5 3 5,5
Llengua estrangera 3 3 6
Educació física 2 2
Filosofia 3 3
Història 4 4
Tutoria 1 1 2
Treball de recerca
Total 14 14 28

 

Matèries de modalitat de ciències i tecnologia

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Biología 4 4 8
Ciències de la terra i mediambiental 4 4 8
Dibuix Tècnic 4 4 8
Fisica 4 4 8
Matemàtiques 4 4 8
Química 4 4 8
Tecnologia industrial 4 4 8
Electrotècnia 4 4

Matèries de modalitat d’humanitats i ciències socials

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Matemàt. aplic. a les Cièn. Soc. 4 4 8
Llatí 4 4 8
Grec 4 4 8
Economia d’empresa 4 4 8
Economia 4 4
Literatura universal 4 4
Història del món contemporani 4 4
Història de l’Art 4 4
Geografia 4 4

Matèries especifiques

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Un altra matéria de modalitat 4 4 8
Francès 2 2 4
Literatura Castellana 2 2
Literatura Catalana 2 2
Psicologia 2 2
Sociología 2 2
Estada a l’empresa 2 2
Ciències del mon contemporni 2 2
Religió 2 2

ITINERARIS DE BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

Es fan tres matèries de modalitat i una de optativa que pot ser també de modalitat ( quatre hores) o dos de dues hores. Les possibles combinacions són:

BATXILLERAT CIENTÍFIC TÉCNIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Biologia Dibuix tècnic Biologia Dibuix técnic
Química. Tecnologia Química Tecnologia
Matemàtiques Matemàtiques
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una 2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una
Francès Física Francès Física
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

BATXILLERAT HUMANÌSTIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Llatí Economíad’empresa Llatí Economíad’empresa
Grec Matemàtiques Grec Matemàtiques
Història del món Economía Història de la Filosofia
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 2 h/set.triar dues
Francès Lit. Catalana Francès Lit. Castellana
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

La distribució de les assignatures fa que es puguin triar els itineraris que convinguin millor als interessos futurs de l’alumnat.

Aquest Batxillerat està pensat pels alumnes que volen obtenir el títol de Batxillerat i es troben en un d’aquests casos:

 1. Els hi fa respecte enfrontar-se a uns nous estudis i no estan segurs de poder seguir el ritme.
 2. Volen treure un bon promig de Batxillerat i poden dedicar més temps a preparar cada materia.

No suposa cap baixada en el nivell dels estudis, només distribució de les matèries en tres cursos. Els dos primers amb set matèries i el tercer amb una de  menys per preparar millor les proves d’accés a la Universitat. En aquest cas també es faria l’anglès per no perde’l.

BATXILLERAT