Loading...
ESO2019-03-08T08:49:36+00:00

ESO

ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA

 • L’ESO queda ordenada en quatre cursos.
 • Cuidem la coherència amb l’educació primària i la continuïtat del procés educatiu de l’alumne per tal de garantir una transició adequada.
 • Durant els diferents trimestres es porten a terme projectes on s’integren els aprenentatges i les competències que es treballen al llarg de l’etapa.
 • Per atendre millor a la diversitat els grups a primer d’ESO són reduïts i heterogenis, cercant l’equilibri entre nois i noies. A les matèries instrumentals els agrupem en Grups Flexibles per poder adaptar-nos millor a les necessitats individuals.
 • Tenim grups de desdoblament a biologia, tecnologia, física i química i anglès
 • Comptem amb un auxiliar de conversa nadiu per tal de treballar la competència comunicativa en llengua anglesa a 4t de l’ESO en grups reduïts
 • Atenció individualitzada i seguiment del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes respectant els diferents ritmes i interessos

Horari de les classes

La càrrega lectiva setmanal és de 30 hores, en jornada intensiva de 8:30 a 15:00. De 11:30 a 12:00 hi ha descans de 1/2 hora.

L’avaluació

L’avaluació per nosaltres és una eina per millorar  el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostre alumnat.

Avaluem de forma:

 • Contínua: observant de forma sistemàtica totes les activitats del procés d’aprenentatge
 • Diversificada: Amb activitats variades i ajustades a la diversitat dels alumnes, i a les diferents habilitats, per tal d’aconseguir l’èxit de tots.
 • Significativa: proposant activitats de la vida cotidiana donant coherència i funcionalitat als aprenentatges.
 • Integradora: Que té com a punt de referència últim l’adquisició de les competències de l’etapa, per tal que els nostres alumnes puguin continuar formant-se amb garantia d’èxit.

Pautes per a l’avaluació a l’ESO

Les famílies reben tres vegades l’any l’informe dels seus fills/es. En els butlletins hi figuraran les notes de les àrees i d’una a tres frases de comentari personalitzat que intentarà descriure la situació de l’alumne/a  orientant les famílies sobre les competències dels seus fills. El butlletí, signat pel tutor/a i amb indicació de les faltes d’assistència justificades i no justificades del trimestre, haurà de ser retornat al centre una vegada signat pel pare/mare o representant legal. Al butlletí de final de curs, les  famílies rebran els informes del nivell assolit pel seu fill/a    i les orientacions que, a judici de la Junta d’avaluació, cal aplicar (promoció, repetició) així com indicació de la tasca a realitzar a l’estiu.

L’acció tutorial: tutoria i orientació

L’acció tutorial és una peça bàsica i indispensable dins l’estructura del sistema educatiu. Contribueix a:

 • desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques dels alumnes,
 • orientar-los per tal d’aconseguir el seu creixement personal i una personalitat madura,
 • orientar-los per a les opcions posteriors de continuació d’estudis o entrada en el món del treball.

Per garantir la coherència i continuïtat al llarg de l’etapa, el centre té un Pla d’Acció Tutorial de tota l’etapa, que es revisa i concreta anualment en una sèrie d’activitats desenvolupades en el crèdit de tutoria.

Tot el professorat de cada nivell es reuneix setmanalment amb els tutors/es i coordinador/a per tal de fer el seguiment de l’alumnat i prendre els acords necessaris per al funcionament dels grups de cada nivell.

L’equip de tutors/es de curs, de cicle i/o etapa són coordinats pels coordinadors/es de cicle i etapa i els coordinadors/es  són, a la vegada, coordinats per la coordinadora pedagògica.

Els tutors/es disposen d’hores lectives i complementàries per dedicar-les a l’atenció dels alumnes, en grup o de manera individualitzada, i de les famílies.

L’alumnat té una hora setmanal en el seu horari per treballar en grup les activitats de tutoria.  Aquestes activitats es complementen amb entrevistes individuals amb el tutor/a al llarg del curs, per comentar els problemes específics de cadascú.

Tots els representants de les classes es reuneixen com a mínim un cop al mes amb l’equip directiu per tal de donar veu a les seves opinions, propostes…

Comunicació amb les famílies.

Entenem a la família com uns dels pilars bàsics per l’educació dels joves, per tant demanem una col·laboració estreta i oferim una comunicació diària si s’escau.

El tutor/a té contactes periòdics amb les famílies dels alumnes a petició pròpia o d’aquelles sempre que sigui necessari.

S’ofereix informació i contacte continu a través de la nostra plataforma digital.

Es realitza una entrevista col·lectiva amb pares i mares al setembre de cada any, per explicar els objectius que es pretenen aconseguir i els projectes que es duran a terme al llarg del curs.

La freqüència de les entrevistes individuals amb les famílies s’estableix segons les necessitats de l’alumnat; com a mínim es fa una entrevista individual al llarg del curs amb cada família.

Tres vegades durant el curs, i coincidint amb el final del trimestre, s’envia informació escrita a la família sobre el desenvolupament del seu fill/a i les orientacions de la junta avaluadora. També es rebrà informació de l’avaluació inicial a finals d’octubre.

Al  web del centre trobareu informació del centre  i els blocs fets pels alumnes.

Per pròpia iniciativa o com a resultat de les gestions de la resta del professorat, sempre que hi hagi un problema greu de disciplina, manca d’assistència, retards habituals o problemes de seguiment per part de l’alumne/a, la el professor/a tutor/a es posarà en contacte amb les famílies, sigui personalment o per telèfon.

Control de faltes d’assistència i comportament

Les famílies a traves de la plataforma Weeras poden fer el control diari hora a hora de faltes d’assistència o comportament i tenen comunicació amb el professorat.

Participació

Convidem a les famílies a participar del procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills i filles:

– Els alumnes mostren a tota la comunitat educativa que vulgui assistir els productes finals resultants de l’ABP.

– Oferim als familiars la possibilitat de fer tallers o conferències als alumnes si poden aportar quelcom sobre el tema que estiguin treballant.

– Tenim una estreta relació de col·laboració amb l’AMPA

– Oferim xerrades d’experts a les famílies com a mínim un cop al trimestre

Coordinació del centre amb les escoles de primària

En el nostre centre valorem especialment la col·laboració amb les escoles de procedència del nostre alumnat. Per això, fem una sèrie de reunions amb les escoles per traspassar informació, tant oral com per escrit, dels alumnes nous, visites de les escoles que ens ho sol·liciten amb els alumnes de sisè i contactes posteriors per valorar amb el professorat de primària els resultats dels alumnes.

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES:

Durant dues setmanes cada trimestre i durant les dues setmanes del crèdit de síntesi els nostres alumnes treballen fent un projecte amb l’objectiu d’elaborar un producte final en equip cooperatiu.  Amb això busquem donar l’oportunitat a l’alumne/a de  potenciar les habilitats individuals i l’autonomia, tot fent un aprenentatge més contextualitzat, competencial i significatiu.  Ajudant a l’alumne a desenvolupar l’espírit crític, la creativitat, les habilitats socials, l’intel·ligència emocional i la reflexió sobre els propis processos cognitius.

En aquest aprenentatge comptem amb la col·laboració de les famílies i d’entitats de la ciuta.

– PROJECTES DE CENTRE:

Fem diversos projectes a nivell de centre que podeu consultar a l’apartat de projectes d’aquesta pàgina web.

– METODOLOGIA D’AULA:

A l’aula fem servir metodologies diversificada per oferir les mateixes oportunitats a tots els alumnes.