ESO

ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA

La nova ESO queda ordenada en quatre cursos. De primer a segon es garanteix la coherència amb l’educació primària i la continuïtat del procés educatiu de l’alumne per tal de garantir una transició adequada. En els dos darrers cursos es consolida el procés d’adquisició de les competències bàsiques i es prepara per la continuïtat formativa. Hi ha dos titulacions diferents: acadèmica per segui amb el Batxillerat i professional per seguir amb Cicles Formatius de Grau Mig. Tots els centres podran oferir la possibilitat d’obtenir  les dues titulacions.

En aquesta estructura cal distingir entre matèries comunes i específiques d’acord amb els interessos, el tipus de titulació que es vulgui adquirir i la orientació dels estudis posteriors.

Treball de síntesi a primer, segon i tercer. Projecte de recerca a quart

Constitueixen un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si l’alumnat ha aconseguit de relacionar, entre si, les competències treballades en les diferents àrees curriculars per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Es treballen en grup i s’assigna un tutor/a o tutora per a cada 2 o 3 grups de 3 o 4 alumnes. La valoració de les activitats es fa des de la  perspectiva del treball individual i del treball en equip. En el nostre centre es fan durant un període de 4 dies, al final de curs.

L’AVALUACIÓ

L’avaluació que proposa l’ESO és formativa, i té una funció bàsicament orientadora que pretén descriure i interpretar més que mesurar i classificar. No ha de ser una eina per a la selecció, sinó una eina per a l’educació.

Té les següents característiques:

 • Contínua: Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge ( pautes simples i clares).
 • Global: Verificació dels objectius que consideri els tres nuclis de continguts (fets, conceptes    i sistemes conceptuals; procediments; valors, normes i actituds ).
 • Diversificada: Amb activitats d’avaluació variades i ajustades a la diversitat dels alumnes.
 • Coherent: Que es correspongui amb el que s’ha fet.
 • Integradora: Que té com a punt de referència últim els objectius generals de l’etapa.

L’avaluació es desenvolupa en tres fases:

 • Avaluació inicial, que ajudarà a determinar la situació de partida de l’alumnat.
 • Avaluació formativa, per tal de valorar els progressos i canvis, i adequar les programacions i     metodologies.
 • Avaluació sumativa, que donarà informació sobre capacitats assolides per l’alumne/a al final del trimestre o del curs, i permetrà a la Junta d’Avaluació de prendre decisions sobre l’orientació i l’adequació curricular.

L’ACCIÓ TUTORIAL: TUTORIA I ORIENTACIÓ

L’acció tutorial és una peça bàsica i indispensable dins l’estructura del sistema educatiu. Contribueix a:

 • desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques dels alumnes,
 • orientar-los per tal d’aconseguir el seu creixement personal i una personalitat madura,
 • orientar-los per a les opcions posteriors de continuació d’estudis o entrada en el món del treball.

Per garantir la coherència i continuïtat al llarg de l’etapa, el centre té un Pla d’Acció Tutorial de tota l’etapa, que es revisa i concreta anualment en una sèrie d’activitats desenvolupades en el crèdit de tutoria.

Tot el professorat de cada nivell es reuneix setmanalment amb els tutors/es i coordinador/a per tal de fer el seguiment de l’alumnat i prendre els acords necessaris per al funcionament dels grups de cada nivell.

L’equip de tutors/es de curs, de cicle i/o etapa són coordinats pels coordinadors/es de cicle i etapa i els coordinadors/es  són, a la vegada, coordinats per la coordinadora pedagògica.

Els tutors/es disposen d’hores lectives i complementàries per dedicar-les a l’atenció dels alumnes, en grup o de manera individualitzada, i de les famílies.

L’alumnat té una hora setmanal en el seu horari per treballar en grup les activitats de tutoria.  Aquestes activitats es complementen amb entrevistes individuals amb el tutor/a al llarg del curs, per comentar els problemes específics de cadascú.

L’EQUIP DE PROFESSORS DE CURS

L’equip de professors de curs, format pels encarregats d’impartir les diferents àrees, és el mateix al llarg de cada cicle, sempre que les circumstàncies ho permetin, per tal d’atendre millor el desenvolupament de l’alumne/a.

Entre d’altres, tindrà les següents funcions:

 • assessorar i col·laborar amb el tutor/a en la seva tasca d’orientació de l’alumne/a.
 • constituir-se en Junta d’Avaluació trimestralment per analitzar el progrés de cada alumne/a, plantejar estratègies de recuperació i, al final de cada curs, decidir si cada alumne/a reuneix els requisits per a promocionar al curs següent.
El tutor/a té contactes periòdics amb les famílies dels alumnes a petició pròpia o d’aquelles sempre que sigui necessari.

Es realitza una entrevista col·lectiva amb pares i mares al setembre de cada any, per explicar els objectius que es pretenen aconseguir i els projectes que es duran a terme al llarg del curs.

La freqüència de les entrevistes individuals amb les famílies s’estableix segons les necessitats de l’alumnat; com a mínim es fa una entrevista individual al llarg del curs amb cada família.

Tres vegades durant el curs, i coincidint amb el final del trimestre, s’envia informació escrita a la família sobre el desenvolupament del seu fill/a i les orientacions de la junta avaluadora. També es rebrà informació de l’avaluació inicial a finals d’octubre.

Per pròpia iniciativa o com a resultat de les gestions de la resta del professorat, sempre que hi hagi un problema greu de disciplina, manca d’assistència, retards habituals o problemes de seguiment per part de l’alumne/a, la el professor/a tutor/a es posarà en contacte amb les famílies, sigui personalment o per telèfon.

COORDINACIÓ DEL CENTRE AMB LES ESCOLES DE PRIMÀRIA

En el nostre centre valorem especialment la col·laboració amb les escoles de procedència del nostre alumnat. Per això, fem una sèrie de reunions amb les escoles per traspassar informació, tant oral com per escrit, dels alumnes nous, visites de les escoles que ens ho sol·liciten amb els alumnes de sisè i contactes posteriors per valorar amb el professorat de primària els resultats dels alumnes que ens han enviat i la seva integració a l’Institut.

CONTROL DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I COMPORTAMENT

Les famílies a traves de la plataforma Weeras poden fer el control diari hora a hora de faltes d’assistència o comportament i tenen comunicació amb el professorat.

HORARI DE LES CLASSES

La càrrega lectiva setmanal és de 30 hores, en jornada intensiva de 8:30 a 15:00. De 11:30 a 12:00 hi ha descans de 1/2 hora

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per atendre millor a la diversitat els grups a primer d’ESO són reduïts (22- 23 alumnes) i heterogenis, cercant l’equilibri entre nois i noies. A les matèries instrumentals els agrupem en Grups Flexibles d’acord al seu nivell i capacitat.

De segon a ter d’ESO es fan grups flexibles de matèries instrumentals: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglès i Matemàtiques.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

A les tardes a partir de les 16 hores i a través de la Fundació Esportiva es fan activitat extraescolars de voleibol i futbol sala. També fem estudi assistit per l’alumnat que li faci falta un ajut per treballar o fer els deures.

ESO

BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de l’educació postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. Té una durada de dos anys.

Accés al Batxillerat: S’accedeix al Batxillerat  amb el títol de Graduat en Educació  Secundària Obligatòria i amb el títol de Tècnic obtingut després d’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Sortides del Batxillerat: Qualsevol carrera universitària després de les PAAU (proves d’entrada a la universitat) o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Estructura. El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts. Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Que es corresponen amb la varietat d’interessos i estudis posteriors que l’alumne pot cursar. En el nostre centre oferim dues modalitats: Ciències i tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

En cada modalitat i ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i específiques:

 • Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. També hi ha matèries comunes d’opció que serveixen per fixar l’opció desitjada.
 • Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d ‘estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.
 • Les matèries especifiques contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis del centre o ampliant les perspectives de la formació general. Entre aquestes se’n pot oferir una d’Estada a l’empresa i també una pròpia de centre.

Al llarg del batxillerat els alumnes han de cursar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada.

Aquestes matèries estan organitzades en itineraris que permeten triar les opcions que més convinguin pels interessos posteriors.

Segons l’opció de futur que pretengui fer cada estudiant, haurà de cursar un tipus de batxillerat i també un determinat itinerari.

Currículum de Batxillerat: Els alumnes han de cursar un total de 60 crèdits en el conjunt dels dos anys, que es distribueixen en matèries anuals, de 2, 3 o 4  hores a la setmana segons els crèdits que corresponguin a cada matèria (un crèdit és una unitat de 35 hores lectives).

A més de totes les matèries, els/les alumnes han de fer obligatòriament un  treball de recerca que equival a 2 crèdits i representa el 10% de la nota final de Batxillerat. Es realitza des del juny de primer curs al febrer de 2n curs i es presenta a finals de febrer. Està pensat perquè l’alumne/a apliqui els coneixements rebuts i aprengui les tècniques necessàries per fer un treball d’investigació o de síntesi en un camp determinat. Tenen un professor/a tutor que els orienta en el seu treball i els facilita les eines per dur-lo a terme.

A 1r de Batxillerat, des de la tutoria, es comença a preparar el treball de recerca.

Els 62 crèdits que han de fer els alumnes queden distribuïts de la següent manera:

26 crèdits comuns, 2 crèdits de tutoria, 2 crèdits de recerca i 32 de matèries optatives i de modalitat.

L’horari setmanal és de 30  hores.

Avaluació: És continua i diferenciada durant tota l’etapa; s’avaluen els 3 tipus de continguts: conceptes, procediments i actituds, valors i normes. Hi ha 3 avaluacions cada curs.

Els alumnes passen a segon curs quan han superat totes les matèries cursades o tenen avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més a primer curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.

Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs i tinguin avaluació negativa en mes de dues matèries hauran de repetir curs.

L’alumnat que en finalitzar segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries se’n podrà matricular sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.

Per tenir el títol de Batxillerat s’han d’haver superat totes les matèries.

Es preceptiu de fer recuperacions trimestrals de les matèries no superades així com una  prova extraordinària d’aquestes al final de curs.

Tutoria  L’acció tutorial és competència de tot el professorat d’un grup d’alumnes amb la coordinació del professor tutor del grup. El centre organitza un crèdit de tutoria cada any  (1 hora a la setmana) on es realitzaran activitats de seguiment i orientació comunes per a tots els alumnes  i atenció individualitzada.  

ORGANITZACIÓ BATXILLERAT

Matèries comunes

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Llengua catalana i literatura 2,5 3 5,5
Llengua castellana i literatura 2,5 3 5,5
Llengua estrangera 3 3 6
Educació física 2 2
Filosofia 3 3
Història 4 4
Tutoria 1 1 2
Treball de recerca
Total 14 14 28

 

Matèries de modalitat de ciències i tecnologia

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Biología 4 4 8
Ciències de la terra i mediambiental 4 4 8
Dibuix Tècnic 4 4 8
Fisica 4 4 8
Matemàtiques 4 4 8
Química 4 4 8
Tecnologia industrial 4 4 8
Electrotècnia 4 4

Matèries de modalitat d’humanitats i ciències socials

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Matemàt. aplic. a les Cièn. Soc. 4 4 8
Llatí 4 4 8
Grec 4 4 8
Economia d’empresa 4 4 8
Economia 4 4
Literatura universal 4 4
Història del món contemporani 4 4
Història de l’Art 4 4
Geografia 4 4

Matèries especifiques

Matèria 1r BAT 2n BAT Total
Un altra matéria de modalitat 4 4 8
Francès 2 2 4
Literatura Castellana 2 2
Literatura Catalana 2 2
Psicologia 2 2
Sociología 2 2
Estada a l’empresa 2 2
Ciències del mon contemporni 2 2
Religió 2 2

ITINERARIS DE BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

Es fan tres matèries de modalitat i una de optativa que pot ser també de modalitat ( quatre hores) o dos de dues hores. Les possibles combinacions són:

BATXILLERAT CIENTÍFIC TÉCNIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Biologia Dibuix tècnic Biologia Dibuix técnic
Química. Tecnologia Química Tecnologia
Matemàtiques Matemàtiques
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una 2 h/set.triar dues 4 h/set. Triar una
Francès Física Francès Física
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

BATXILLERAT HUMANÌSTIC

PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Llatí Economíad’empresa Llatí Economíad’empresa
Grec Matemàtiques Grec Matemàtiques
Història del món Economía Història de la Filosofia
MATÈRIES ESPECIFIQUES MATÈRIES ESPECIFIQUES
2 h/set.triar dues 2 h/set.triar dues
Francès Lit. Catalana Francès Lit. Castellana
Estada empresa Estada empresa
Psicologia Sociología
Religió Educació Física

La distribució de les assignatures fa que es puguin triar els itineraris que convinguin millor als interessos futurs de l’alumnat.

Aquest Batxillerat està pensat pels alumnes que volen obtenir el títol de Batxillerat i es troben en un d’aquests casos:

 1. Els hi fa respecte enfrontar-se a uns nous estudis i no estan segurs de poder seguir el ritme.
 2. Volen treure un bon promig de Batxillerat i poden dedicar més temps a preparar cada materia.

No suposa cap baixada en el nivell dels estudis, només distribució de les matèries en tres cursos. Els dos primers amb set matèries i el tercer amb una de  menys per preparar millor les proves d’accés a la Universitat. En aquest cas també es faria l’anglès per no perde’l.

BATXILLERAT