IFE Auxiliar de manteniment d’Instal·lacions esportives2020-06-17T14:49:08+00:00

 Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i  assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.


La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Primer curs (875 hores)

 • Iniciació a l’activitat laboral: 385 hores
 • Vida saludable i cura d’un mateix: 210 hores
 • Comunicació i relacions interpersonals: 210 hores
 • Tutoria: 70 hores

Segon curs (875 hores)

 • Accés d’usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva: 105 hores
 • Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació fisicoesportiva: 105 hores
 • Reparació d’avaries i reposició d’estris: 175 hores
 • Viure en entorns propers: 175 hores
 • Ús d’establiments i serveis: 140 hores
 • Organització de les empreses: 105 hores
 • Tutoria: 70 hores

Tercer curs (875 hores)

 • Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives: 245 hores
 • Aplicacions bàsiques d’ofimàtica: 140 hores
 • Organització personal: 175 hores
 • Activitats comunitàries: 140 hores
 • Món laboral: 105 hores
 • Tutoria: 70 hores

Quart curs (735 hores)

 • Participació ciutadana: 140 hores
 • Desenvolupament en el lloc de treball: 140 hores
 • Formació en centres de treball (FCT): 385 hores
 • Tutoria: 70 hores

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 20 l’any natural d’inici de l’itinerari, i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats indicades abans, que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, però que no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre.

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de: el certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.